کلیه مطالب با برچسب:   متصدی فنی تجهیزات پزشکی
رشته آزمایشگاه تشخیص پزشکی

کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی (کاردانی)   قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان: توانایی شناخت مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و بازار وسایل و تجهیزات پزشکی و توانایی شناخت فضای فیزیکی و ایمنی کار در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی توانایی شناخت روش های دستگاهی سنجش آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و توانایی تشخیص […]

بالا