۶۴۳ بازدید

انجمن های علمی دانشجویی جهاد دانشگاهی

انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویی در دو حوزه  آی تی و گرافیک در حال فعالیت می باشند.

انجمن آی تی مرکز در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. این انجمن در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان گروه آی تی فعالیت می نماید. دبیر انجمن با انتخابات دانشجویی به مدت یکسال انتخاب می گردد.

انتخابات عموما آبان ماه هر سال برگزار می گردد.

در حال حاضر دبیر انجمن آی تی آقای علی زنگنه از دانشجویان رشته نرم افزار می باشد.

انجمن گرافیک مرکز در سال ۱۳۹۷ تشکیل شد. این انجمن در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان گروه گرافیک فعالیت می نماید.دبیر انجمن با انتخابات دانشجویی به مدت یکسال انتخاب می گردد.

در حال حاضر دبیر انجمن گرافیک خانم بهناز جراحی از دانشجویان رشته گرافیک مرکز می باشد.

بالا