۵۳۴ بازدید

جهاد دانشگاهی استان قم

دانشجوی نمونه

شناسایی افراد نخبه و برتر دانشگاه جامع علمی  کاربردی باعث ارتقاء سطح آموزشهای علمی مهارتی دانشگاه شده و امکان سنجش وارزیابی کیفیت آموزشهای مهارتی و برنامه ریزی بهتر را به مسئولان دانشگاه می دهد تا بوسیله فراهم نمودن شرایطی جهت ایجاد انگیزه رقابت و ارائه آموزشهای مورد نیاز دانشجویان، بهبودی مستمر در سطوح علمی دانشگاه را مدنظر قراردهند و در نتیجه زمینه های توسعه مبانی علمی آموزشهای علمی  کاربردی را به نحو مطلوب فراهم نمایند. بی تردید آشنایی هرچه بیشتر جوانان با این آموزشها زمینه های جذب افراد نخبه را به این نظام فراهم می آورد. این امر در پرتو توسعه نظام آموزشی علمی  کاربردی و فراهم آوردن شرایط ارتقاء تحصیلی در مقاطع بالاتر برای جذب نخبگان محقق خواهد شد. هم چنین امکان ارتقاء تحصیلی افراد برگزیده رقابتهای درون دانشگاهی نیز باعث ارتقاء کیفیت آموزشهای مهارتی دانشگاه شده و توسعه و تکامل آموزشهای علمی  کاربردی را در بر میگیرد.

بر این اساس میباشد که معاونت فرهنگی و دانشجویی دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه را تدوین و در شورای فرهنگی دانشجویی دانشگاه مطرح و به تصویب رسانده است.

دانلود بخشنامه و فرم ها

بالا