مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > آیین نامه های اموزشی و نظام وظیفه
۸۶۰ بازدید

مجموعه قوانین و مقررات  دانشگاه جامع علمی کاربردی سال آخرین ویرایش

دانلود مقررات آموزشی- نهایی

آخرین بخشنامه اخذ در خصوص اخذ درس دانش خانواده و جمعیت

اخذ دانش خانواده با تمامی دروس

آخرین بخشنامه در خصوص شرایط حذف اضطراری

حذف اضطراری

آخرین بخشنامه در خصوص اخذ درس کارورزی

لغو محدودیت اخذ کارورزی با سایر دروس

آخرین بخشنامه در خصوص معادل سازی دروس

معادل سازی بدون توجه به زمان

 

آخرین بخشنامه نظام وظیفه

دانلود بخشنامه

 

بالا